تاريخ : شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ | ۲۲ بعد از ظهر | نویسنده : فرهاد طالبیان ریزی

درصد دروس یکی از دوستان قبولی شبانه در گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :  درصد  : 20 

 مجموعه ریاضی   :          درصد :  53     

 جامدات :                      درصد:  23     

 دینامیک  :                     درصد:   0    

 سیالات :                      درصد: 0     

 ساخت و تولید:              درصد: 65   

معدل کل دوره  کارشناسی :    14.2       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  117          

 قبولی :( شبانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  سال   ١٣٨٧ 


 
 
 
درصدهای دروس کنکور ارشد ساخت و تولید 1387-9

درصد دروس یکی از دوستان به نام آقای تیموری در گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :  درصد  : 0

 مجموعه ریاضی   :          درصد :  50     

 جامدات :                      درصد:  79     

 دینامیک  :                     درصد:   6    

 سیالات :                      درصد: 35     

 ساخت و تولید:              درصد: 59   

معدل کل دوره  کارشناسی :    14.11       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  1          

 قبولی :( روزانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  سال   ١٣٨٧  

 
 
درصدهای دروس کنکور ارشد ساخت و تولید 1387-8
 

درصد دروس یکی از دوستان به نام آقای مشیدی در گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :  درصد  : ١٠ 

 مجموعه ریاضی   :          درصد :  ۵۵     

 جامدات :                      درصد:  ۴٩     

 دینامیک  :                     درصد:   ١٨    

 سیالات :                      درصد: ٢٣     

 ساخت و تولید:              درصد: ۶٠   

معدل کل دوره  کارشناسی :    ١٧.٢۵       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  ١٠          

 قبولی :( روزانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  سال   ١٣٨٧  

 
 
 
درصدهای دروس کنکور ارشد ساخت و تولید 1387-7

 

 

درصد دروس یکی از دوستان قبولی شبانه در گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :  درصد  : 35

 مجموعه ریاضی   :          درصد :  ۵٠     

 جامدات :                      درصد:  35     

 دینامیک  :                     درصد:   ٠    

 سیالات :                      درصد: 0     

 ساخت و تولید:              درصد: 5٠   

معدل کل دوره  کارشناسی :    ١5.1       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  107          

 قبولی :( شبانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  سال   ١٣٨٧  

 
 
درصدهای کنکور ارشد ساخت و تولید 1387-6

 

 

درصد دروس یکی از دوستان در گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :  درصد  : ۵٠

 مجموعه ریاضی   :          درصد :  ۶٢

 جامدات :                      درصد:  ۴٢     

 دینامیک  :                     درصد:   ٠    

 سیالات :                      درصد: ٣     

 ساخت و تولید:              درصد: ۶۵   

معدل کل دوره  کارشناسی :    ١۴.۴       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید : ٨         

 قبولی :( روزانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  سال   ١٣٨٧  

 
 
 
 
درصد های کنکور ارشد ساخت و تولید 1387 -5

درصد دروس و رتبه یکی از دوستان به نام آقای پیرانی در گرایش ساخت و تولید مقطع کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

زبان عمومی و تخصصی :    درصد  : ٣۵

مجموعه ریاضی  :               درصد :  ۶٠     

جامدات  :                            درصد:  ٣۰     

دینامیک  :                            درصد:   ٠    

سیالات:                               درصد: ٠     

ساخت و تولید:                    درصد: ۶٧   

معدل کل دوره  کارشناسی :     ١۵.۵       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  ١۶          

 قبولی :  ( روزانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۸۷


 
 
 
درصد های کنکور ارشد ساخت و تولید 1387 -4

درصد دروس یکی از دوستان به نام آقای حسینی در گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :  درصد  : ۵٠

 مجموعه ریاضی   :          درصد :  ۵٠     

 جامدات :                      درصد:  ۵۰     

 دینامیک  :                     درصد:   ٠    

 سیالات :                      درصد: ٢٠     

 ساخت و تولید:              درصد: ٧٠   

معدل کل دوره  کارشناسی :    ١٧.٣       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  ٧          

 قبولی :( روزانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  سال   ١٣٨٧  


 
 
 
درصد و رتبه های کنکور ارشد ساخت و تولید 1387 -3

درصد دروس و رتبه یکی از دوستان به نام آقای معین در گرایش ساخت و تولید مقطع کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :                                             درصد  : ۵٠

 ریاضی ( ریاضی ۱ و ۲ . ریاضیات مهندسی و معادلات )  :    درصد :  ۴٨     

 جامدات ( استاتیک/ مقاومت مصالح/طراحی اجزا) :             درصد:  ۴۰     

 دینامیک ( ارتعاشات/ دینامیک /دینامیک ماشین/کنترل) :     درصد:   ١١    

 سیالات( انتقال حرارت/سیالات/ترمودینامیک) :                    درصد: ٠     

 ساخت و تولید( مجموعه ۱۱ درس تخصصی) :                    درصد: ٧١   

معدل کل دوره  کارشناسی :       ١٧.٣       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  ٩          

 قبولی :      ( روزانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر    گرایش ساخت و تولید سال   ١٣٨٧  

 
 
 
درصد و رتبه های کنکور ارشد ساخت و تولید 1387 -2

درصد دروس و رتبه یکی از دوستان به نام آقای میرزایی زاده در گرایش ساخت و تولید مقطع کارشناسی ارشد  ١٣٨٧

 زبان عمومی و تخصصی :                                             درصد  : ٨

 ریاضی ( ریاضی ۱ و ۲ . ریاضیات مهندسی و معادلات )  :    درصد :  ۶٢     

 جامدات ( استاتیک/ مقاومت مصالح/طراحی اجزا) :             درصد:  ۵۴     

 دینامیک ( ارتعاشات/ دینامیک /دینامیک ماشین/کنترل) :     درصد:  ٠

 سیالات( انتقال حرارت/سیالات/ترمودینامیک) :                    درصد: ٠     

 ساخت و تولید( مجموعه ۱۱ درس تخصصی) :                    درصد: ٧٢   

معدل کل دوره  کارشناسی :       ١۵.٨۵       

 رتبه در گرایش ساخت و تولید :  ٣         

 قبولی :      ( روزانه )  دانشگاه صنعتی امیرکبیر    گرایش ساخت و تولید سال   ١٣٨٧  

منبع  :  http://manufacture.persianblog.ir/